JURIDISCHE KENNISGEVING

Overeenkomstig Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI), delen wij u mede dat:

DRUMELIA 2.0 S.L. (hierna DRUMELIA REAL ESTATE). Haar BTW-nummer is B93728293 en haar adres is CC Rio Verde, Oficinas 6-7 Km 175,3 Carretera Cadiz, Cp: 29660 de Marbella (Málaga). Volume 5914, Boek 4821, Folio 90, sectie 8, pagina 154358, inscriptie 2.

Contactgegevens: Telefoon: 952 766 950
E-mail: info@drumelia.com

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van DRUMELIA REAL ESTATE

De domeinnaam www.drumelia.com is eigendom van DRUMELIA 2.0 S.L. en het exclusieve gebruik ervan is aan haar voorbehouden.

Het officiële portaal van www.drumelia.com heeft tot doel het grote publiek informatie te verstrekken over de activiteiten die deze organisatie ontplooit en de producten en diensten die zij aanbiedt op het gebied van REAL ESTATE PROMOTION.

Het gebruik van deze website impliceert de uitdrukkelijke en volledige aanvaarding van de hierin vervatte voorwaarden, onverminderd eventuele bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op sommige van de specifieke producten of diensten die via de website worden aangeboden.

DRUMELIA REAL ESTATE behoudt zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en updates van de informatie op haar website of in haar configuratie en presentatie uit te voeren.
Teneinde de op het portaal gepubliceerde informatie actueel te houden, kan de inhoud ervan te allen tijde worden gewijzigd, gecorrigeerd, verwijderd of toegevoegd; het is derhalve raadzaam de geldigheid of juistheid ervan te controleren door naar officiële bronnen te gaan.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM EN KADERS

Alle elementen waaruit de website bestaat, evenals de structuur, het ontwerp, de broncode, logo's, handelsmerken en andere onderscheidende tekens die erop voorkomen, zijn eigendom van DRUMELIA REAL ESTATE of haar medewerkers en worden beschermd door de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten.
Evenzo worden de afbeeldingen en andere grafische elementen in de portaalsites beschermd door de desbetreffende intellectuele en industriële eigendomsrechten.

DRUMELIA REAL ESTATE verbiedt uitdrukkelijk framing of het gebruik door derden van andere mechanismen die het ontwerp, de oorspronkelijke configuratie of de inhoud van onze portaalsites wijzigen.

Bij het gebruik van de inhoud moet de desbetreffende licentie worden nageleefd. Bijgevolg is het gebruik, de reproductie, de verspreiding, de openbare mededeling, de transformatie of elke andere soortgelijke of analoge activiteit strikt verboden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van DRUMELIA REAL ESTATE.

Met betrekking tot de vermelding van nieuws, producten en diensten van derden die op de website kunnen verschijnen, erkent DRUMELIA REAL ESTATE de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaars, en hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van welke rechten of verantwoordelijkheid dan ook met betrekking tot hen, noch impliceert het enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling.
DRUMELIA REAL ESTATE verklaart de intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden te eerbiedigen; daarom verzoeken wij u, indien u van mening bent dat onze portals uw rechten schenden, contact op te nemen met DRUMELIA REAL ESTATE.

VERANTWOORDELIJKHEID

DRUMELIA REAL ESTATE garandeert niet de afwezigheid van fouten in de toegang tot de website, in de inhoud ervan, noch dat deze wordt bijgewerkt, hoewel DRUMELIA REAL ESTATE zal haar best doen om te voorkomen, te corrigeren of bij te werken, indien nodig.

Zowel de toegang tot de DRUMELIA REAL ESTATE portalen als het gebruik van de informatie die deze portalen bevatten, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

DRUMELIA REAL ESTATE is niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten die kunnen optreden, noch voor eventuele schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), bestanden of documenten die daarop zijn opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van een virus in de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en de inhoud van de Website, een storing in de browser of het gebruik van niet-geactualiseerde versies van de browser.

DRUMELIA REAL ESTATE is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt opgeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, in forums, chats, blogs, commentaren, sociale netwerken of andere middelen die derden in staat stellen om onafhankelijk inhoud te publiceren op de website van DRUMELIA REAL ESTATE.

DRUMELIA REAL ESTATE staat echter, met inachtneming van de bepalingen van de LSSI, ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, en werkt actief mee aan het verwijderen of blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en openbare orde zou kunnen aantasten of daarmee in strijd zou kunnen zijn. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die voor deze classificatie in aanmerking komt, wordt hij verzocht contact op te nemen met DRUMELIA REAL ESTATE.

LINKS OF HYPERLINKS

De website kan links bevatten naar inhoud die leidt naar websites van derden. Het doel van deze links is alleen om het voor u gemakkelijker te maken op het internet te zoeken naar bronnen die voor u van belang kunnen zijn. Deze pagina's behoren echter niet toe aan DRUMELIA REAL ESTATE, noch controleert zij de inhoud ervan en derhalve aanvaardt DRUMELIA REAL ESTATE geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, informatie of diensten die op deze sites kunnen voorkomen, welke uitsluitend informatief zijn en in geen geval een relatie impliceren tussen DRUMELIA REAL ESTATE en de personen of entiteiten die eigenaar zijn van deze inhoud of de eigenaars van de sites waar deze zich bevinden. DRUMELIA REAL ESTATE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de werking van de gelinkte pagina of voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van die pagina.

Links naar de website van DRUMELIA REAL ESTATE moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Het plaatsen van een link impliceert op geen enkele wijze een overeenkomst, contract, sponsoring of aanbeveling door DRUMELIA REAL ESTATE van de pagina die de link plaatst.

2. De webpagina waarop de hyperlink is aangebracht, zal geen informatie bevatten met een inhoud die ongeoorloofd of discriminerend is, in strijd is met algemeen aanvaarde ethische beginselen of in strijd is met de openbare orde, noch zal deze informatie bevatten die in strijd is met de rechten van derden.

3. DRUMELIA REAL ESTATE kan verzoeken om verwijdering van een link naar haar website, zonder opgaaf van reden. In dit geval moet de pagina die de link heeft geplaatst deze onmiddellijk verwijderen, zodra DRUMELIA REAL ESTATE de kennisgeving ontvangt.

4. DRUMELIA REAL ESTATE is op geen enkele wijze verantwoordelijk, noch staat zij garant voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, juistheid of moraliteit van de inhoud of diensten die de inrichting van de hyperlink eventueel aanbiedt. De gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle gevolgen, schade of handelingen die kunnen voortvloeien uit het bezoeken van de website waarnaar wordt verwezen.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

DRUMELIA REAL ESTATE zet zich ten zeerste in voor de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en garandeert de volledige naleving van de vastgestelde verplichtingen, evenals de uitvoering van passende beveiligingsmaatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.

DRUMELIA REAL ESTATE stelt haar Privacybeleid ter beschikking van de gebruikers, en biedt uitgebreide informatie over de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd via het webformulier op www.drumelia.com: