JURIDISCHE KENNISGEVING

In overeenstemming met wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI), informeren wij u dat:

DRUMELIA 2.0 S.L. (hierna DRUMELIA REAL ESTATE) . Haar BTW-nummer is B-93.728.293 en haar adres is Centro de Negocios Puerta de Banús, Edificio B, Local 11, 29.660, Marbella (Málaga). Volume 5914, Book 4821, Folio 90, Section 8, Page 154358, Inscription 2.

Contactgegevens: Telefoon: 952 766 950 (maandag t/m zaterdag van 9 tot 19.30 uur).
E-mail: [email protected]

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN DRUMELIA REAL ESTATE

De domeinnaam www.drumelia.com is eigendom van DRUMELIA 2.0 S.L. en het exclusieve gebruik ervan is aan haar voorbehouden.

Het officiële portaal van www.drumelia.com, heeft tot doel het grote publiek te informeren over de activiteiten die deze organisatie uitvoert en de producten en diensten die zij levert op het gebied van Makelaardij.

De toegang tot en het gebruik van deze website verleent de bezoeker de hoedanigheid van gebruiker. Dit houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk en volledig aanvaardt, onverminderd de bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op sommige specifieke producten of diensten die via de website worden aangeboden.

DRUMELIA REAL ESTATE behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates door te voeren van de informatie op haar website of van de configuratie en presentatie ervan.

Om de op het portaal gepubliceerde informatie actueel te houden, kan de inhoud ervan te allen tijde worden gewijzigd, gecorrigeerd, verwijderd of toegevoegd, zodat het raadzaam is de geldigheid of juistheid ervan te controleren door officiële bronnen te raadplegen.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM EN FRAMES

Alle elementen waaruit de website bestaat, alsmede de structuur, het ontwerp, de broncode, de logo's, de handelsmerken en andere onderscheidende tekens die erop voorkomen, zijn eigendom van DRUMELIA REAL ESTATE of haar medewerkers en worden beschermd door de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Ook de afbeeldingen en andere grafische elementen op de portalen zijn beschermd door de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten.

DRUMELIA REAL ESTATE verbiedt uitdrukkelijk framing of het gebruik door derden van andere mechanismen die het ontwerp, de oorspronkelijke configuratie of de inhoud van onze portalen wijzigen.

Het gebruik van de inhoud moet hun specifieke licentie respecteren. Daarom is het gebruik, reproductie, distributie, openbare mededeling, transformatie of elke andere soortgelijke of analoge activiteit strikt verboden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van DRUMELIA REAL ESTATE.

Met betrekking tot citaten van nieuws, producten en diensten van derden die op de website kunnen verschijnen, erkent DRUMELIA REAL ESTATE de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaars, en hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van enige rechten of verantwoordelijkheid met betrekking tot hen, noch enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling.

DRUMELIA REAL ESTATE verklaart de intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden te respecteren; indien u van mening bent dat onze portalen uw rechten schenden, neem dan contact op met DRUMELIA REAL ESTATE.

VERANTWOORDELIJKHEID

DRUMELIA REAL ESTATE garandeert niet dat er geen fouten voorkomen in de toegang tot de website, in de inhoud ervan, noch dat deze wordt bijgewerkt, hoewel DRUMELIA REAL ESTATE alles in het werk zal stellen om deze zo nodig te vermijden, te corrigeren of bij te werken.

Zowel de toegang tot de portalen van DRUMELIA REAL ESTATE als het gebruik van de daarin opgenomen informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

DRUMELIA REAL ESTATE is niet verantwoordelijk voor eventuele veiligheidsfouten die kunnen optreden, noch voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van een virus in de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van de website, een storing van de browser of het gebruik van niet-geactualiseerde versies daarvan.

DRUMELIA REAL ESTATE is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt opgeslagen, inclusief maar niet beperkt tot, in forums, chats, blogs, commentaren, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden zelfstandig inhoud kunnen publiceren op de website van DRUMELIA REAL ESTATE.

In overeenstemming met de bepalingen van de LSSI staat DRUMELIA REAL ESTATE echter ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten en werkt zij actief mee aan de verwijdering of blokkering van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en de openbare orde zou kunnen aantasten of schenden. In het geval dat de gebruiker meent dat er inhoud op de website staat die voor deze classificatie in aanmerking zou kunnen komen, dient hij contact op te nemen met DRUMELIA REAL ESTATE.

LINKS OF HYPERLINKS

De website kan links bevatten naar inhoud die leidt naar websites van derden. Deze pagina's behoren echter niet toe aan DRUMELIA REAL ESTATE, noch controleert zij de inhoud ervan, en DRUMELIA REAL ESTATE is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud, informatie of diensten die op deze sites kunnen verschijnen, die uitsluitend informatief zijn en in geen geval een relatie impliceren tussen DRUMELIA REAL ESTATE en de personen of entiteiten die eigenaar zijn van deze inhoud of de eigenaars van de sites waar zij zich bevinden. DRUMELIA REAL ESTATE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de werking van de gelinkte pagina of voor de eventuele schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de pagina.

Links naar de website van DRUMELIA REAL ESTATE moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Het plaatsen van de link impliceert op zich geen enkele overeenkomst, contract, sponsoring of aanbeveling door DRUMELIA REAL ESTATE van de pagina die de link maakt.

2. De webpagina waarop de hyperlink is geplaatst zal geen informatie bevatten met een inhoud die onwettig, discriminerend, in strijd met algemeen aanvaarde ethische principes of tegen de openbare orde is, noch zal deze inhoud bevatten die in strijd is met de rechten van derden.

3. DRUMELIA REAL ESTATE kan de verwijdering van een link naar haar website vragen, zonder daarvoor een reden te moeten opgeven. In dit geval moet de pagina die de link heeft gemaakt overgaan tot de onmiddellijke verwijdering ervan, zodra DRUMELIA REAL ESTATE de kennisgeving ontvangt.

4. DRUMELIA REAL ESTATE is op geen enkele wijze verantwoordelijk, noch garandeert zij de kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, juistheid of moraliteit van de inhoud of diensten die de plaatsing van de hyperlink kan bieden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen, schade of handelingen die kunnen voortvloeien uit de toegang tot de website met hyperlink.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

DRUMELIA REAL ESTATE verbindt zich ertoe de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven en garandeert de volledige naleving van de vastgestelde verplichtingen, alsook de toepassing van passende veiligheidsmaatregelen om een aan het risico aangepast veiligheidsniveau te waarborgen.

In het bijzonder in overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, informeert DRUMELIA REAL ESTATE, als verantwoordelijke voor de website, alle gebruikers die hun persoonsgegevens verstrekken of zullen verstrekken, dat deze zullen worden onderworpen aan een verwerking die is geregistreerd onder de verwerkingsactiviteiten DRUMELIA REAL ESTATE, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 30 van de RGPD.

DRUMELIA REAL ESTATE stelt haar privacybeleid ter beschikking van de gebruikers, en biedt uitgebreide informatie over de gegevensverwerking via het webformulier op www.drumelia.com.