RÄTTSLIGT MEDDELANDE

I enlighet med lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI) informerar vi dig om följande:

DRUMELIA 2.0 S.L. (nedan kallad DRUMELIA REAL ESTATE). Dess momsregistreringsnummer är B93728293 och dess adress är CC Rio Verde, Oficinas 6-7 Km 175,3 Carretera Cadiz, Cp: 29660 de Marbella (Málaga). Volym 5914, bok 4821, Folio 90, avsnitt 8, sida 154358, inskription 2.

Kontaktuppgifter: Telefon: 952 766 950
E-post: info@drumelia.com

Allmänna villkor för användning av webbplatsen DRUMELIA REAL ESTATE

Domännamnet www.drumelia.com är DRUMELIA 2.0 S.L.:s egendom och dess exklusiva användning är reserverad för den.
Syftet med den officiella portalen www.drumelia.com är att ge allmänheten information om den verksamhet som bedrivs av denna organisation och om de produkter och tjänster som den tillhandahåller inom området fastighetsmarknadsföring.

Användningen av denna webbplats innebär att du uttryckligen och fullt ut godkänner de villkor som anges här, utan att det påverkar eventuella särskilda villkor som kan gälla för vissa specifika produkter eller tjänster som erbjuds via webbplatsen.

DRUMELIA REAL ESTATE förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar och uppdateringar av informationen på webbplatsen eller i dess konfiguration och presentation.

För att hålla den information som publiceras på portalen uppdaterad kan innehållet när som helst ändras, korrigeras, tas bort eller läggas till, så det är lämpligt att kontrollera dess giltighet eller riktighet genom att gå till officiella källor.

IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT OCH RAMAR

Alla delar som ingår i webbplatsen, liksom dess struktur, design, källkod, logotyper, varumärken och andra kännetecken som förekommer på den, ägs av DRUMELIA REAL ESTATE eller dess samarbetspartners och skyddas av motsvarande immateriella och industriella rättigheter.

Bilder och andra grafiska element som ingår i portalen skyddas också av motsvarande immateriella och industriella rättigheter.

DRUMELIA REAL ESTATE förbjuder uttryckligen inramning eller tredje parts användning av andra mekanismer som ändrar designen, den ursprungliga konfigurationen eller innehållet i våra portaler.

Användningen av innehållet måste respektera den särskilda licensen för innehållet. Därför är det strängt förbjudet att använda, reproducera, distribuera, offentliggöra, omvandla eller göra något annat liknande eller liknande utan föregående och uttryckligt tillstånd från DRUMELIA REAL ESTATE.

När det gäller omnämnandet av nyheter, produkter och tjänster från tredje part som kan förekomma på webbplatsen erkänner DRUMELIA REAL ESTATE motsvarande industriella och immateriella rättigheter till förmån för deras ägare, och enbart omnämnandet eller förekomsten av dem på webbplatsen innebär inte att det föreligger några som helst rättigheter eller ansvar i fråga om dem, och det innebär inte heller att de godkänns, sponsras eller rekommenderas.

DRUMELIA REAL ESTATE respekterar tredje parters immateriella och industriella rättigheter, och om du anser att våra portaler kränker dina rättigheter, vänligen kontakta DRUMELIA REAL ESTATE.

ANSVAR

DRUMELIA REAL ESTATE garanterar inte att det inte finns några fel i tillgången till webbplatsen, i dess innehåll eller att det är uppdaterat, även om DRUMELIA REAL ESTATE kommer att göra sitt bästa för att undvika, korrigera eller uppdatera dem, om det behövs.

Både tillgången till DRUMELIA REAL ESTATE:s portaler och användningen av den information som finns där är användarens exklusiva ansvar.

DRUMELIA REAL ESTATE ansvarar inte för eventuella säkerhetsfel som kan uppstå eller för eventuella skador som kan orsakas på användarens datorsystem (hårdvara och mjukvara), filer eller dokument som lagras där, till följd av förekomsten av ett virus i användarens dator som används för att ansluta till webbplatsens tjänster och innehåll, en felaktig funktion av webbläsaren eller användning av icke uppdaterade versioner av denna.

DRUMELIA REAL ESTATE ansvarar inte för information och innehåll som lagras, inklusive men inte begränsat till forum, chattar, bloggar, kommentarer, sociala nätverk eller andra sätt som gör det möjligt för tredje part att publicera innehåll självständigt på DRUMELIA REAL ESTATE:s webbplats.

I enlighet med bestämmelserna i LSSI står DRUMELIA REAL ESTATE dock till förfogande för alla användare, myndigheter och säkerhetsstyrkor och samarbetar aktivt för att ta bort eller blockera allt innehåll som kan påverka eller strida mot nationell eller internationell lagstiftning, tredje parts rättigheter eller moral och allmän ordning. Om användaren anser att det finns något innehåll på webbplatsen som skulle kunna omfattas av denna klassificering, vänligen kontakta DRUMELIA REAL ESTATE.

LÄNKAR ELLER HYPERLÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till innehåll som leder till innehåll från tredje part. Syftet med dessa länkar är enbart att underlätta sökandet efter resurser som kan vara av intresse för dig på Internet. Dessa sidor tillhör dock inte DRUMELIA REAL ESTATE och DRUMELIA REAL ESTATE granskar inte heller deras innehåll och därför tar DRUMELIA REAL ESTATE inget ansvar för det innehåll, den information eller de tjänster som kan förekomma på dessa sidor, som enbart är informativa och som inte i något fall innebär någon relation mellan DRUMELIA REAL ESTATE och de personer eller enheter som äger innehållet eller ägarna till de sidor där de finns. DRUMELIA REAL ESTATE kan inte hållas ansvarigt för hur den länkade sidan fungerar eller för eventuella skador som kan uppstå till följd av åtkomst eller användning av den.
Länkar till DRUMELIA REAL ESTATE:s webbplats måste uppfylla följande villkor:

1. Att länken upprättas innebär inte i sig någon form av avtal, kontrakt, sponsring eller rekommendation från DRUMELIA REAL ESTATE av den sida som länken upprättas på.

2. Den webbsida där hyperlänken upprättas får inte innehålla information med ett innehåll som är olagligt, diskriminerande, strider mot allmänt accepterade etiska principer eller mot den allmänna ordningen, och den får inte heller innehålla innehåll som strider mot tredje parts rättigheter.

3. DRUMELIA REAL ESTATE kan begära att en länk till dess webbplats tas bort utan att behöva ange några skäl. I detta fall måste den sida som har skapat länken omedelbart ta bort den, så snart DRUMELIA REAL ESTATE får meddelandet.

4. DRUMELIA REAL ESTATE ansvarar inte på något sätt och garanterar inte heller kvaliteten, noggrannheten, tillförlitligheten, korrektheten eller moralen hos det innehåll eller de tjänster som hyperlänken erbjuder. Användaren ansvarar ensam för alla konsekvenser, skador eller åtgärder som kan uppstå till följd av att han/hon besöker den hyperlänkade webbplatsen.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

DRUMELIA REAL ESTATE är djupt engagerad i att följa bestämmelserna om skydd av personuppgifter och garanterar full överensstämmelse med de skyldigheter som anges, liksom genomförandet av lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken.

DRUMELIA REAL ESTATE gör sin integritetspolicy tillgänglig för användarna och erbjuder utökad information om den databehandling som utförs via webbformuläret på www.drumelia.com: