RÄTTSLIGT MEDDELANDE

I enlighet med lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI) informerar vi dig om följande:

DRUMELIA 2.0 S.L. (nedan kallad DRUMELIA REAL ESTATE) . Företaget har VAT-nummer B-93.728.293 och adress: Centro de Negocios Puerta de Banús, Edificio B, Local 11, 29.660, Marbella (Málaga). Volym 5914, bok 4821, Folio 90, sektion 8, sida 154358, inskription 2.

Kontaktuppgifter: Telefon: 952 766 950 (måndag till lördag från 9.00 till 19.30).
E-post: [email protected]

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN DRUMELIA REAL ESTATE

Domännamnet www.drumelia.com är DRUMELIA 2.0 S.L.:s egendom och dess exklusiva användning är förbehållen DRUMELIA 2.0 S.L..

Den officiella portalen www.drumelia.com, syftar till att ge allmänheten information om den verksamhet som denna organisation bedriver och de produkter och tjänster som den tillhandahåller inom området fastighetsförmedling.

Tillträde till och användning av denna webbplats ger besökaren användarvillkor. Detta innebär att användaren uttryckligen och fullt ut accepterar de villkor som anges här, utan att det påverkar eventuella särskilda villkor som kan gälla för vissa specifika produkter eller tjänster som erbjuds via webbplatsen.

DRUMELIA REAL ESTATE förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar och uppdateringar av informationen på webbplatsen eller i dess konfiguration och presentation.

För att hålla den information som publiceras på portalen uppdaterad kan innehållet när som helst ändras, korrigeras, tas bort eller läggas till, varför det är lämpligt att kontrollera dess giltighet eller riktighet genom att konsultera officiella källor.

IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT OCH RAMAR

Alla element som utgör webbplatsen, liksom dess struktur, utformning, källkod, logotyper, varumärken och andra kännetecken som förekommer på den, ägs av DRUMELIA REAL ESTATE eller dess samarbetspartners och skyddas av motsvarande immateriella och industriella rättigheter.

På samma sätt skyddas bilder och andra grafiska element som finns på portalerna av motsvarande immateriella och industriella rättigheter.

DRUMELIA REAL ESTATE förbjuder uttryckligen inramning eller tredje parts användning av andra mekanismer som ändrar utformningen, den ursprungliga konfigurationen eller innehållet i våra portaler.

Användningen av innehållet måste respektera den särskilda licensen för innehållet. Därför är det strängt förbjudet att använda, reproducera, distribuera, offentliggöra, omvandla eller göra något annat liknande eller liknande utan föregående och uttryckligt tillstånd från DRUMELIA REAL ESTATE.

När det gäller citat av nyheter, produkter och tjänster från tredje part som kan förekomma på webbplatsen erkänner DRUMELIA REAL ESTATE motsvarande industriella och immateriella rättigheter till förmån för deras ägare, och enbart omnämnandet eller förekomsten av dem på webbplatsen innebär inte att det föreligger några som helst rättigheter eller ansvar i fråga om dem, och det innebär inte heller att de godkänns, sponsras eller rekommenderas.

DRUMELIA REAL ESTATE förklarar att man respekterar tredje parts immateriella och industriella rättigheter. Om du anser att våra portaler kränker dina rättigheter, vänligen kontakta DRUMELIA REAL ESTATE.

ANSVAR

DRUMELIA REAL ESTATE garanterar inte att det inte finns några fel i tillgången till webbplatsen, i dess innehåll eller att det är uppdaterat, även om DRUMELIA REAL ESTATE kommer att göra sitt bästa för att undvika, korrigera eller uppdatera dem, om det är nödvändigt.

Både tillgången till DRUMELIA REAL ESTATE:s portaler och användningen av den information som finns där är användarens exklusiva ansvar.

DRUMELIA REAL ESTATE ansvarar inte för eventuella säkerhetsfel som kan uppstå eller för eventuella skador som kan orsakas på användarens datorsystem (hårdvara och mjukvara), filer eller dokument som lagras där, till följd av förekomsten av ett virus i användarens dator som används för att ansluta till webbplatsens tjänster och innehåll, ett fel i webbläsaren eller användning av icke uppdaterade versioner av densamma.

DRUMELIA REAL ESTATE ansvarar inte för information och innehåll som lagras, inklusive men inte begränsat till, i forum, chattar, bloggar, kommentarer, sociala nätverk eller andra sätt som gör det möjligt för tredje part att självständigt publicera innehåll på DRUMELIA REAL ESTATE:s webbplats.

I enlighet med bestämmelserna i LSSI står DRUMELIA REAL ESTATE dock till förfogande för alla användare, myndigheter och säkerhetsstyrkor och samarbetar aktivt för att ta bort eller blockera allt innehåll som kan påverka eller strida mot nationell eller internationell lagstiftning, tredje parts rättigheter eller moral och allmän ordning. Om användaren anser att det finns något innehåll på webbplatsen som kan omfattas av denna klassificering, vänligen kontakta DRUMELIA REAL ESTATE.

LÄNKAR ELLER HYPERLÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till innehåll som leder till webbplatser från tredje part. Dessa sidor tillhör dock inte DRUMELIA REAL ESTATE, och DRUMELIA REAL ESTATE granskar inte heller deras innehåll, och därför tar DRUMELIA REAL ESTATE inget ansvar för det innehåll, den information eller de tjänster som kan förekomma på dessa sidor, som uteslutande är informativa och som inte i något fall innebär någon relation mellan DRUMELIA REAL ESTATE och de personer eller enheter som äger detta innehåll eller ägarna till de sidor där de finns. DRUMELIA REAL ESTATE kan inte hållas ansvarig för hur den länkade sidan fungerar eller för eventuella skador som kan uppstå till följd av att man får tillgång till eller använder den.

Länkar till DRUMELIA REAL ESTATE:s webbplats måste uppfylla följande villkor:

1. Inrättandet av länken innebär inte i sig någon form av avtal, kontrakt, sponsring eller rekommendation från DRUMELIA REAL ESTATE av den sida som gör länken.

2. Den webbsida där hyperlänken upprättas får inte innehålla information med ett innehåll som är olagligt, diskriminerande, strider mot allmänt accepterade etiska principer eller mot den allmänna ordningen, och den får inte heller innehålla innehåll som strider mot någon tredje parts rättigheter.

3. DRUMELIA REAL ESTATE kan begära att en länk till dess webbplats tas bort, utan att behöva ange något skäl. I detta fall måste den sida som har gjort länken gå vidare med att omedelbart ta bort den, så snart DRUMELIA REAL ESTATE har mottagit anmälan.

4. DRUMELIA REAL ESTATE ansvarar inte på något sätt och garanterar inte heller kvaliteten, noggrannheten, tillförlitligheten, korrektheten eller moralen hos det innehåll eller de tjänster som inrättandet av hyperlänken kan erbjuda. Användaren tar ensam ansvar för eventuella konsekvenser, skador eller åtgärder som kan uppstå till följd av åtkomsten till den hyperlänkade webbplatsen.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

DRUMELIA REAL ESTATE är djupt engagerad i att följa bestämmelserna om skydd av personuppgifter och garanterar full överensstämmelse med de skyldigheter som anges, liksom genomförandet av lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken.

I synnerhet i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 informerar DRUMELIA REAL ESTATE, i egenskap av ansvarig för webbplatsen, alla användare som lämnar eller kommer att lämna sina personuppgifter, att dessa kommer att bli föremål för behandling som har registrerats bland de behandlingsverksamheter som DRUMELIA REAL ESTATE har registrerat, i enlighet med bestämmelserna i artikel 30 i RGPD.

DRUMELIA REAL ESTATE gör sin integritetspolicy tillgänglig för användarna och erbjuder utökad information om den databehandling som utförs via webbformuläret på www.drumelia.com.