Nota prawna

Zgodnie z ustawą nr 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach informacyjnych i handlu elektronicznym (LSSI) informujemy, że:

Stroną zarządza firma DRUMELIA 2.0 S.L. (dalej zwana DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI). Numer VAT: B-93.728.293; adres: Centro de Negocios Puerta de Banús, Edificio B, Lokal 11, 29.660, Marbella (Málaga). Tom 5914, Księga 4821, Folio 90, Sekcja 8, Strona 154358, Inskrypcja 2.

Dane kontaktowe: Numer telefonu: 952 766 950 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 19:30 oraz w sobotę w godzinach 10:00 – 14:00)

Adres e-mail: [email protected]

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI

Domena www.drumelia.com jest własnością firmy DRUMELIA 2.0 S.L. Podmiot ten jest również jedynym zarządzającym nadmienioną domeną.

Oficjalny portal www.drumelia.com ma na celu udostępnienie zainteresowanym użytkownikom informacji na temat działalności prowadzonej przez firmę oraz oferowanych przez nią produktów i usług w zakresie POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCI.

Dostęp do witryny i korzystanie z niej nadaje odwiedzającemu status użytkownika. Oznacza to, że użytkownik w pełni akceptuje warunki określone w niniejszym dokumencie, wyrażając jednocześnie zgodę na szczególne warunki, które mogą mieć zastosowanie do niektórych produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej.

Firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia modyfikacji oraz aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej lub do ich konfiguracji oraz zmiany sposobu ich prezentacji.

W celu zapewnienia aktualności informacji publikowanych na stronie internetowej, jej treść może zostać w dowolnej chwili zmodyfikowana, poprawiana, usunięta lub dodana. Zaleca się sprawdzanie aktualności i prawidłowości danych w oparciu o oficjalne źródła.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Wszystkie elementy składające się na stronę internetową, a także jej struktura, projekt, kod źródłowy, logo, znaki towarowe i inne znaki wyróżniające, które się na niej pojawiają są własnością firmy DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI lub jej współpracowników i są chronione odpowiednimi prawami intelektualnymi oraz przemysłowymi prawami własności.

Obrazy i inne elementy graficzne opublikowane na portalu są chronione odpowiednimi prawami własności intelektualnej i przemysłowej.

Firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI nie wyraża zgody na udostępnianie lub używanie przez osoby trzecie jakichkolwiek mechanizmów zmieniających projekt, pierwotną konfigurację lub zawartość witryny.

Korzystanie z treści musi odbywać się zgodnie z określonymi licencjami. Wykorzystywanie, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, przekształcanie lub jakiekolwiek inne działalnie jest surowo zabronione bez uzyskania uprzedniej jednoznacznej zgody firmy DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI.

W przypadku informacji o nowościach, produktach i usługach stron trzecich, które mogą pojawić się na stronie internetowej, firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI uznaje prawa własności przemysłowej i intelektualnej ich właścicieli oraz uznaje, że sama wzmianka o nich lub pojawienie się informacji o nich na stronie internetowej nie oznacza naruszenia żadnych praw, jak również nie jest równoznaczne z rekomendowaniem usług i towarów takich stron trzecich.

Firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI deklaruje poszanowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich; jeśli odwiedzający uzna, że nasz portal może naruszać jego prawa, powinien on skontaktować się z przedstawicielami firmy DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI nie gwarantuje braku problemów z dostępem do strony internetowej, jej zawartości lub materiałów zaktualizowanych. Firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI dołoży wszelkich starań, aby takich problemów uniknąć, skorygować je lub zaktualizować, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zarówno dostęp do portalu firmy DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI jak i wykorzystanie informacji w jego ramach zawartych odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w kwestii bezpieczeństwa ani za ewentualne szkody, jakie mogą one spowodować w systemie komputerowym Użytkownika za pomocą którego łączy się z usługami i treściami Serwisu (sprzęt i oprogramowanie), przechowywanych w nim plikach lub dokumentach, jak również za nieprawidłowe działanie przeglądarki lub korzystanie z jej nieaktualnych wersji.

Firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane między innymi na forach, czatach, blogach, w komentarzach, sieciach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, które umożliwiają stronom trzecim niezależne publikowanie treści na stronie internetowej firmy DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z postanowieniami LSSI, firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI jest otwarta na współpracę ze wszystkimi użytkownikami, władzami i organami bezpieczeństwa oraz aktywnie współpracować będzie przy usuwaniu lub blokowaniu wszelkich treści, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ lub naruszać ustawodawstwo krajowe bądź międzynarodowe, prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny. W przypadku, gdy użytkownik uzna, że w serwisie znajdują się treści niezgodne z prawem, powinien on skontaktować się z przedstawicielami firmy DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI.

ŁĄCZA I HIPERŁĄCZA

W serwisie mogą być publikowane łącza do treści prowadzących do stron internetowych stron trzecich. Należy w tym miejscu nadmienić, iż strony te nie należą do firmy DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI, natomiast jej zespół nie dokonuje przeglądu takich treści, w związku z czym firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje lub usługi, które mogą pojawić się na takich stronach. Publikowane łącza mają wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie sugerują jakichkolwiek powiązań pomiędzy firmą DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI a osobami lub podmiotami będącymi właścicielami takich treści lub stron. Firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności za działanie strony, do której prowadzą odnośniki, ani za możliwe szkody, które mogą wyniknąć z dostępu lub korzystania z niej.

Łącza publikowane na stronie internetowej firmy DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI muszą spełniać następujące warunki:

1. Kliknięcie łącza nie będzie samo w sobie oznaczać zawarcia jakiegokolwiek rodzaju umowy, kontraktu, sponsoringu lub wystawienia rekomendacji przez firmę DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI na rzecz strony, która publikuje łącze.

2. Strona internetowa, na której znajduje się hiperłącze, nie będzie zawierać informacji o treściach o charakterze bezprawnym, dyskryminującym, sprzecznym z powszechnie przyjętymi zasadami etycznymi lub porządkiem publicznym, ani też nie będzie zawierać treści sprzecznych z prawami osób trzecich.

3. Firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI może zażądać usunięcia łącza bez konieczności podawania przyczyny. W takim przypadku strona, która umieściła łącze, musi przystąpić do jego natychmiastowego usunięcia, gdy tylko otrzyma powiadomienie o konieczności podjęcia takiego kroku wystosowane przez firmę DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI.

4. Firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje wysokiej jakości, dokładności, wiarygodności, poprawności ani moralności treści lub usług prezentowanych po kliknięciu hiperłącza. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, szkody lub działania, które mogą wyniknąć z dostępu do strony internetowej, do której prowadzi hiperłącze.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI przywiązuje dużą wagę do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i gwarantuje przestrzeganie wynikających z nich obowiązków, a także wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa zapewniających poziom bezpieczeństwa odpowiednio dostosowany do ewentualnie występujących czynników ryzyka.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI  jako podmiot odpowiedzialny za serwis informuje wszystkich użytkowników, którzy podają lub będą podawać swoje dane osobowe, że będą one podlegały przetwarzaniu, które zostało zarejestrowane w ramach czynności przetwarzania firmy DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI, zgodnie z przepisami art. 30 RODO.

Firma DRUMELIA NIERUCHOMOŚCI udostępnia użytkownikom swoją Politykę Prywatności oraz oferuje szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych poprzez formularz internetowy dostępny pod adresem www.drumelia.com.